Prof. dr hab. Jarosław Kita
 
 

 

Urodziłem się 18 grudnia 1960 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym też mieście w 1979 r. uzyskałem maturę w III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego. W latach 1979-1984 odbyłem studia historyczne w Uniwersytecie Łódzkim. W ich trakcie aktywnie uczestniczyłem w studenckim ruchu naukowym, działając w Studenckim Kole Naukowym Historyków. W SKNH pełniłem m.in. funkcję prezesa, brałem udział w studenckich sesjach i obozach naukowych. W trakcie studiów uczestniczyłem w pracach seminarium magisterskiego z historii nowożytnej Polski prowadzonego przez prof. dr hab. Wojciecha Szczygielskiego, przygotowując pracę magisterską pt. Posłowie Małopolski Zachodniej w początkach obrad Sejmu Czteroletniego (do obalenia Rady Nieustającej 19 stycznia 1789 r.). Studia ukończyłem w czerwcu 1984 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra historii.

W tym samym roku podjąłem pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Historii Nowożytnej Polski Uniwersytetu Łódzkiego, który kierowany był przez prof. dr hab. Bohdana Baranowskiego, a następnie przez prof. dr hab. Zbigniewa Kuchowicza. W tej jednostce zajmowałem kolejne stanowiska: młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta. W Zakładzie Historii Nowożytnej Polski pozostawałem pod opieką naukową prof. dr hab. Zbigniewa Stankiewicza i pod Jego kierunkiem podjąłem badania nad dziejami społeczeństwa polskiego w dobie zaborów.

Jednocześnie od początku drogi naukowej związany byłem z Interdyscyplinarnym Zespołem Naukowo-Badawczym Struktur i Przemian Społecznych Wsi Polskiej XIX–XX w. Uniwersytetu Łódzkiego powołanym do życia z inicjatywy prof. dr Heleny Brodowskiej. Ponadto w latach 1987-1989 uczestniczyłem w pracach badawczych zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Barszczewskiej-Krupy, który realizował w ramach Centralnego Problemu Badań Podstawowych projekt pt. Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja

Swoje kwalifikacje naukowe podnosiłem również poprzez odbywane staże naukowe. W 1989 r. przebywałem na 6-miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Warszawskim, m.in. uczestnicząc w pracach seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. dr hab. Annę Żarnowską oraz w dyskusjach Zespołu Historii Społecznej XIX i XX w. w Instytucie Historycznym UW. Natomiast w 1991 r. przebywałem na 2-miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Moskiewskim im. M. Łomonosowa, gdzie moim opiekunem naukowym był prof. Gienadij F. Matwiejew.    

Po śmierci prof. Z. Stankiewicza i reorganizacji struktury Instytutu Historii UŁ zostałem zatrudniony jako starszy asystent w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej, w której moim opiekunem naukowym i promotorem w przewodzie doktorskim został prof. dr hab. Wiesław Puś. Wówczas to został ostatecznie sprecyzowany temat mojej dysertacji doktorskiej - Kwestia chłopska w Królestwie Polskim na łamach prasy doby pozytywizmu (1864-1886). Praca doktorska została pomyślnie obroniona w 1993 r. i na jej podstawie uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z dnia 18 listopada 1993 r. otrzymałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Od 1 stycznia 1994 r. jako adiunkt zostałem zatrudniony w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ, w której to jednostce pracuję do chwili obecnej, a jej kierownikiem jest prof. dr hab. Wiesław Puś. W tej Katedrze przygotowałem rozprawę habilitacyjną pt. Tomasz Potocki (1809-1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, która w maju 2007 r. została opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. 20 marca 2008 r. odbyłem kolokwium habilitacyjne na posiedzeniu Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i na podstawie rozprawy habilitacyjnej oraz dotychczasowego dorobku naukowego uzyskałem stopień doktora habilitowanego. Od 1 kwietnia 2008 r. zostałem powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ.

Od 1 października 2008 r. kieruję Zakładem Przemian Struktur Społecznych UŁ, a od 1 listopada 2008 r. pełnię również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii UŁ.     

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego dotychczas opublikowałem (stan na 31 XII 2008 r.) samodzielnie i jako współautor 5 książek, a ponadto ponad 70 oryginalnych artykułów, recenzji, sprawozdań, bibliografii i innych drobnych prac w krajowych i zagranicznych wydawnictwach zbiorowych oraz periodykach historycznych. Jestem również autorem siedmiu haseł z zakresu historii gospodarczej zamieszczonych w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.

W swej działalności naukowej koncentruję się na badaniach dziejów społeczeństwa polskiego doby zaborów, a w szczególności ziemiaństwa, chłopów i społeczności małomiasteczkowych Królestwa Polskiego. Jednocześnie podejmuję prace dotyczące przeszłości Łodzi i regionu łódzkiego oraz z zakresu biografistyki i historii historiografii.

Uczestniczyłem z referatami w obradach wielu konferencji, sesji i kongresów naukowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, organizowanych w kraju i w Moskwie, a ponadto brałem również udział w różnych panelach i zespołach dyskusyjnych oraz audycjach łódzkich rozgłośni radiowych. Uczestniczę w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ, którym kieruje prof. dr hab. Andrzej Lech. Byłem ponadto współorganizatorem i sekretarzem naukowym kilku konferencji naukowych organizowanych w Uniwersytecie Łódzkim.

Od 1985 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i biorę aktywny udział w pracach Oddziału Łódzkiego PTH. Przez trzy kadencje (1994 - 2003) byłem członkiem Komisji Rewizyjnej OŁ PTH, natomiast od 2003 r. jestem członkiem Zarządu OŁ PTH oraz sekretarzem Redakcji Naukowej „Rocznika Łódzkiego”. Wchodzę również w skład Rady Naukowej czasopisma „Zeszyty Wiejskie”. Wcześniej w latach 1985-1994 pełniłem funkcję sekretarza i członka Redakcji Naukowo-Dydaktycznej serii „Folia historica. Acta Universitatis Lodziensis”.                 

W ramach obowiązków dydaktycznych prowadziłem, bądź prowadzę różnorodne zajęcia na kierunkach historia, etnologia i polonistyka na studiach stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych. Przez kilka lat organizowałem objazdy terenowe dla studentów III r. historii. Prowadziłem zajęcia z historii Polski dla studentów obcokrajowców i Polaków pochodzących z krajów dawnego ZSRR. Jestem promotorem 15 prac magisterskich z zakresu problematyki ziemiańskiej i historii prasy. Ponadto na seminarium na studiach podyplomowych pod moją opieką powstało 12 prac dyplomowych. Brałem udział w pracach komisji opracowującej program studiów historycznych w Instytucie Historii UŁ.

Od 1995 r. uczestniczę w pracach Studium Przygotowawczego do matury i egzaminów wstępnych działającym przy Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto współpracowałem z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi recenzując pytania i zestawy egzaminacyjne przygotowywane tam dla potrzeb egzaminów odbywających się w różnych typach szkół.  

Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej zostałem kilkakrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego różnych stopni, a w 2004 r. otrzymałem Złotą Odznaką UŁ.